Den er ikke fastlagt endnu

Hermed indkaldelse til Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Banebisserne.
Onsdag 7/10 kl. 19.00 lokalcenter Kildevang

Dagsordenen

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Aflæggelse af regnskab.
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af bidrag
6. Indkomne forslag.
a. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring, således at nr. 24 med omgående virkning overflyttes til rækken 18-22, og at nr. 46 overflyttes til 64-70 og indtræder i bestyrelsen i 2016. (Se bilag)
b: . Forslag fra Flemming Høj (nr. 66) vedr. placering af byggematerialer o.l. på parkeringsområder.(Se bilag).
   7. Ny bestyrelse. Flemming (38), Michael (76) og Birger (18) udtræder, Helge (34) og Niels (64) fortsætter. Nye i bestyrelsen: se bilag.
   8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
   9. Eventuelt
Bestyrelsen